Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2012

fileera
0311 982c
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianukot nukot

Dance styles for different types of people

the nerds:the crazy people:


drunks:


the girl in pink from “Friday”:

the happy people:

the cool people :

the cats:

my friends:


me:

HAHAHAHAHA

The nerdssssss.. My favourite!! :D

Reposted fromlollidella lollidella vianukot nukot
fileera
Reposted fromsellerie sellerie vianukot nukot
fileera
4663 7f58
Reposted frompannanna pannanna viacytaty cytaty
fileera
0544 1ff6
Reposted fromkjuik kjuik vianukot nukot
fileera
2717 da96
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu vianukot nukot
fileera
fileera
Moritz Von Schwind (1804-1871)
"Die Katzensymphonie"
Reposted fromszopkowa szopkowa vianukot nukot
fileera
5842 25a2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viacats cats
fileera
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
fileera
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
fileera

November 27 2011

fileera
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę.
Wszystko jest autoportretem.
Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk "Dziennik"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacytaty cytaty
fileera
Nasze pokolenie nie toczy żadnej wielkiej wojny, nie zmaga się z żadnym wielkim kryzysem, ale przecież my też walczymy, prowadzimy wielką wojnę o duszę. Prowadzimy wielką rewolucję przeciwko kulturze. Nasze życie to jeden wielki kryzys. Przechodzimy kryzys duszy.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacytaty cytaty
fileera
  Co ci z tego przyjdzie, że nauczysz się podnosić do kwadratu i pierwiastkować trójkąt, jeżeli jakiś terrorysta nagle strzeli ci w łeb?  
— Chuck Palahniuk "Udław się"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacytaty cytaty
fileera
To, co nierzeczywiste, jest silniejsze niż to, co realne. Bo nic nie jest równie doskonałe jak wytwór wyobraźni. Bo prawdziwie trwałe są tylko nieuchwytne idee, pomysły, wierzenia i fantazje. Kamień się kruszy. Drewno próchnieje. A ludzie, no cóż, umierają.
— Chuck Palahniuk "Udław się"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viacytaty cytaty

November 25 2011

fileera
3644 f77f 500
Cis burgery tylko w Radomiu przy dworcu PKS;)

November 22 2011

fileera
8727 e306 500
Reposted fromfantasy fantasy
fileera
8737 007c 500
Reposted fromfantasy fantasy
fileera
7332 fee3
use it or lose it
Reposted fromstfu stfu viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl